Døgnvagtsaftale
ISV garanterer at der inden 60 minutter altid er en af vores vagtbiler fremme på skadestedet, for at yde akut skadesbegrænsning, vi kan dog ikke garantere denne service i skybruds situationer, her vil vi telefonisk råde og vejlede deres kunder.

ISV vil tilstræbe at der senest kl.08.00 på hverdage, vil blive rapporteret til skadeafdelingen, omkring en given skades omfang pr. e-mail eller fax, evt. med foto. Vores vagtcentral garanterer deres kunder en hurtig og effektiv ekspedition.